127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி திருவண்ணாமலை - 606 705.
  • HEAD OF THE INSTITUTION
  • CIVIL
  • MECH
  • EEE
  • ECE
  • CSE
  • BASIC ENG
  • P. E . D.
  • OFFICE
HEAD OF THE INSTITUTION
 PRINCIPAL
 Mr. A. PICHUMANI, M.E.,
CIVIL
MECH
EEE
ECE
CSE
BASIC ENG
P. E . D.
OFFICE