127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
Staff >>
HEAD OF THE INSTITUTION
CIVIL
MECH
EEE
ECE
CSE
BASIC ENG
P. E . D.
OFFICE
HEAD OF THE INSTITUTION
 PRINCIPAL
 Mr. A. PICHUMANI, M.E.,
CIVIL
HOD (i/c)
 Ms. TAMILESAI, M.E.,
LECTURER 
 Mr. K. RAMESHKUMAR, B.E.,
 Mr. YUVARAJ, B.E.,
Ms. REKHA, B.E.,
Mrs. JEYASRI B.E.,
SKILLED ASSISTANT
Mr. VELMURUGAN
MECH
HOD (i/c)
Mrs. K. ALAMELU, M.E.,
LECTURER 
Mr. K. BALASUBRAMANIYAN, M.E.,
Miss. K. VIMALA, M.E.,
Mr. N. ARULPANDIAN, B.E.,
Mr. S. VIGENESH, M.E.,
WORKSHOP INSTRUCTOR
Mr. S. RAJA, DME,. B.E,.

SKILLED ASSISTANT
Mr. P.VADIVEL

FULL - TIME LECTURER
1.  Mr. D. VENKATESAPERUMAL, M.E.,
 2. Mr. D. PREMNATH, B.E.,
 3. Mr. T. BALARAMAN, B.E.,

EEE
H OD (i/c)
Mr. K. RAMESH M.E.
SKILLED ASSISTANT
Mr. D.SUBRAMANIAN
FULL - TIME LECTURER
Mr. K. KARTHIKEYAN, M.E.,
Mr. R. UDHAYA KUMAR, B.E.,
Mr. P. VINITH, B.E.,
Mrs. J. MYTHILY, B.E.,
 Mr. DURAIMURGAN, M.E.,
ECE
HOD (i/c)
Mr. S. MOHANRAJ, M.E.,
SKILLED ASSISTANT
 Mr. K. DAVANATHAN
FULL- TIME  LECTURER
Mr. R. RAJESH, M.E.,
Mr. M. KARTHIKEYAN, M.E.,
Mr. S . SUGUMAR, M.E.,
Ms. V . SANDHIYA, B.E.,
Mr. D. RAJIVGANDHI, M.E. 
CSE
HOD (i/c)
Mr. R. RAJESH, M.E.,
SKILLED ASSISTANT
Mr. ANANDHAN
 FULL -  TIME LECTURER
Mrs. KANIMOZHI, M.E.,
 Mr. K. ARUNKUMAR, B.E.,
Mrs. R. PUNITHA, B.E.,
Mr. S.MANIKKAM,  B.E.,
Mrs. JEEVITHA, B.E.,
Mr. MANIKANDAN, B.E.
BASIC ENG
Mr.R.SURESH, M.Sc, MPhil, B.Ed.,   / Lect / Chemistry Ms.S.KAVITHA, M.A,M.Phil,B.Ed., English

Mr.M.ADHIKESAVAN, M.Sc, M.Phil,B.Ed, MISTE / Lect / Physics
                
MR. RAMU, M.A,B.Ed
LECTURER/ ENG

             HOD (i/c)
SKILLED ASSISTANT
Mr. C. MOHANMr. A ANANDAN
Mr. K. SINIVASAN
FULL - TIME LECTURER
ENGLISH
MATHSPHYSICS

CHEMISTRY

Mr. M. SIRAJBASHA
Mr. BALASARAVANAN, M.Sc, B.Ed
 Ms. K. JAYALAKSHMI, M.Phil.,Mr. P. SURATHASELVAN, M.Sc, M.Ed


P. E . D.
Dr. S. VIJAY, B.P.E.S,  M.P.Ed, Ph.D, M.Sc (SPORTS JOURNALISM), M.Sc (YOGA)
                                      ( AB from AU )
OFFICE

PA to PrincipalMr. S. Thandavamurthy
BURSARMr. P. Vadivazhagan, M.A.,
Superintendent
Mr. D. Kumar B.A.,
Superintendent
Mr. V. Yuvaraj, B.A.,
 Assistant
Mrs. T. Rajalakshmi, B.Sc.B.Ed
Assistant
Mrs. J. Jayalakshmi, B.Sc,B.Ed
AssistantMrs. M. Surya, B.Sc.,
AssistantMrs. R. Sitheekah Begam, B.Sc.,
Junior Assistant Mr. K. Honestraj, M.E.,M.A.,DLLAL.,
Typist
  Mr. A. Vinothkumar, B.E.,
Agreement Basis from Annamalai University (AB from AU)
Junior Assistant
 1. Mr.S.Sathish, M.Com.,
  2. Mr.Y.Mahabub Alikhan, B.Com.,
RECORD CLERK
Mr. N. Govindarajan, BCA.,

Office Assistant  1. Mr.  S. Sivakumar, M.A.,
2. Mr. S. Kamalahasan,B.Sc.,

Watchman 1. Mr. R. Rajagopal
  2. Mr. A. Anandhan
3. Mr. G. Murugan

Gardener

Mr. S. KarunakaranPART - TIME STAFF

LibrarianMr. Gnanavel
Sweeper
1.  Mr. K. Manikkam
2. A. Chinnapappa
3. V. Mahalakshmi
Scavenger
1.  R. Kumari
2. C. Banu