127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி திருவண்ணாமலை - 606 705.

AICTE MANDATORY DISCLOSURE 2019-2020: Click Hear ->Mandatory Disclosure 2019-20.pdf