127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
AICTE >> Committee >> Internal Complaints Committee ( ICC ) >>

SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE (ICT)

Constitution of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal ) Act, 2013, has been pleased to constitute the committee.

SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE (ICT) MEMBERS


   

S.NO

MEMBERS

NAME

DESIGNATION

CONTACT NO

EMAIL ID

1.

CHAIRMAN

Mrs.P.SHANBAGAVALLI

PRINCIPAL

9442453999

2.

MEMBER

Mr.A.PITCHUMANI

LECTURER (SENIOR GRADE)

9944552757

3.

CONVENER

Mrs.S.KAVITHA

HOD (i/c)/ BASIC ENGG

9626321444

4.

EXT- MEMBER

Mrs. M.GOMATHI

PROTECTION OFFICER/DIST SOCIAL WELFARE OFFICE

9840369614

5.

MEMBER

Dr.R.RAMACHANDRAN

HOD (i/c)/ EEE

9443014071

 

6.   

MEMBER

Dr.S.VIJAY

PHYSICAL DIRECTOR

9488038351

 

7.   

MEMBER

Mrs.K.ALAMELU

HOD (i/c)/ MECH

9965647089

 

8.   

MEMBER

Mr.R.SURESH

LECTURER/CHEM

9944767284

 

9.   

MEMBER

Mr.M.DURAIPANDIAN

PA to PRINCIPAL

9150428251

 

10.   

MEMBER

Mrs.J.JAYALAKSHMI

STENO/ TYPIST

9750384833

 

11.   

MEMBER

Mrs.T.REVATHI

SKILLED ASS/ MECH

8681995425