127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி திருவண்ணாமலை - 606 705.