127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
AICTE >> EOA REPORT'S >>
 EOA 2014-15EOA 2015-16EOA 2016-17EOA 2017-18
EOA 14-15.pdfEOA 15-16.pdfEOA 16-17.pdfEOA 17-18.pdf
 EOA 2018-19EOA 2019-2020EOA 2020-2021EOA -- 2021-2022
EOA 2018-19.PDF
EOA 2019-20.PDFEOA_Report_2020-21.PDF 
EOA Report_21-22.PDF