127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
Contact >>

THE PRINCIPAL

GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE

Polur - Chengam Road

Nagapadi Village, Pudupalayam Post

Chengam Taluk, Tiruvannamalai District 
Pin– 606 705.


Mail : gptctvm127@gmail.com 

Web : www.gptctvm.com

Office No: 9360535511