127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
Courses >> Civil Engineering >>

     Civil Engineering with an intake of 60 and had secured the top most position on results during diploma examination March 2016. Regular industrial interaction programs provide the students better interface to the industry.