127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி திருவண்ணாமலை - 606 705.

BASIC ENGINEERING

IMPORTANT QUESTIONS

 MATHS COMMUNICATION CHEMISTRY PHYSICS
1APRIL 2016 m2 (E).pdf COMMUNICATION ENGLISH -II MODEL QUESTION.pdf https://youtu.be/PGIwDcGcqfE https://www.youtube.com/playlist?list=PL1b9Ht9ISqIFUWvOqFTEdUPmtZadrXNk4
2 APRIL 2016 m2 (T).pdf https://www.youtube.com/playlist?list=PL1b9Ht9ISqIEmoksyUA5Ab5WRuhWgB5V5 1.pdf
https://youtu.be/lJxgR86NzgI https://youtu.be/CTT2GmXn8M4 2.pdf
https://youtu.be/fCpNPvEaIIE 381_OCTOBER_2018.PDF 3.pdf 
https://youtu.be/Tg3i5o2Rupk 404_OCTOBER_2016.PDF 4.pdf 
2 october 2016 M2(T).pdf  
658_APRIL_2017.PDF 
Engineering physics II(2).pdf 
4 APRIL 2016 aplied maths(T).pdf 
693_OCTOBER_2017.PDF Engineering Physics II.pdf 
3 APRIL 2016 aplied maths (E).pdf 837_APRIL_2016.PDF Engg phy Tamil M.pdf 
3 October 2016 APM (E).pdf 935_APRIL_2018.PDF Engg Phy II EM.pdf 
4 October 2016 APM (T).pdf Engineering Physics II (1).pdf 
1 october 2016 M2(E).pdf Engg phy II TM.pdf 
1 APRIL 2017 M2(E).pdf 
2 APRIL 2017 M2(T).pdf 
3 APRIL 2017 APM(E).pdf First Year all sub qk (1).pdf 
4 APRIL 2017 APM(T).pdf 
1 october 2017 M2 (E).pdf 
2 october 2017 M2(T).pdf 
Maths Doc 04-12-2020 13.58.24.pdf 
1 APRIL 2018 M2(E).pdf 
2 APRIL 2018 M2(T).pdf 
3 APRIL 2018 APM(E).pdf 
4 APRIL 2018 APM(T).pdf 
1 M2 April 2019(E).pdf 
1 M2 october 2019.pdf 

How to get 100/100 Board Exam: https://youtu.be/2MQawm2LM4M