127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி திருவண்ணாமலை - 606 705.

Student Notes

 DEPARTMENT THEORY LINK PRACTICAL LINK
BASIC ENGINEERINGFIRST YEAR.pdf FIRST YEAR (1).pdf
 CIVIL ENGINEERINGCIVIL.pdf CIVIL (1).pdf
MECHANICAL ENGINEERINGMECH.pdf MECH (1).pdf 
 ELECTRICAL ENGINEERINGEEE.pdf EEE (1).pdf 
 ELECTRONICS ENGINEERINGECE.pdf ECE (1).pdf 
 COMPUTER ENGINEERINGCSE.pdf CSE (1).pdf